سيزده آبان روز به ذلت کشيدن استکبار جهاني آمريکا است.

اولين مضمون سيزده آبان عبارت است از رويارويي رژيم امريکا با نهضت اسلامي و بيداري اسلامي. امام خامنه اي

چهارمين اجلاس اتاق اصناف شهرستان ري

چهارمين اجلاس اتاق اصناف مورخ 8 آبان ماه 1396 با حضور روساي محترم اتحاديه ها در محل اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد

اعضای هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

آقای علی اکبر بخشانیان
رییس هیأت مدیره

نایب رئیس اول

آقای قاسم غفاری
نایب رئیس اول

نایب رئیس دوم

آقای مصطفی آدوس
نایب رئیس دوم

خزانه دار

آقای احمد نیکنام لنجوان
خزانه دار

دبیر

آقای عباس حاجی وند
دبیر

بازرس

آقای مهدی قاسمی سپرو
دبیر
اطلاعیه ها آرشیو
نیمتا روزنامه های صبح کشور